Rafal Kupiec преди 7 години
родител
ревизия
ce23e5bc25
променени са 2 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 2 реда
  1. +1
    -1
      kuhttpd.c
  2. +1
    -1
      kuhttpd.h

+ 1
- 1
kuhttpd.c Целия файл

@@ -1744,7 +1744,7 @@ static char** make_envp(int is_ssl, unsigned short conn_port) {
envp[envn++] = build_env("PATH=%s", CGI_PATH);
envp[envn++] = build_env("LD_LIBRARY_PATH=%s", CGI_LD_LIBRARY_PATH);
envp[envn++] = build_env("SERVER_SOFTWARE=%s", SERVER_SOFTWARE);
envp[envn++] = build_env("WEBUI_LANGUAGE=%s", language);
envp[envn++] = build_env("WWW_LANGUAGE=%s", language);
cp = hostname;
if(cp != (char*) 0) {
envp[envn++] = build_env("SERVER_NAME=%s", cp);


+ 1
- 1
kuhttpd.h Целия файл

@@ -35,7 +35,7 @@
#define METHOD_HEAD 2
#define METHOD_POST 3

#define SERVER_SOFTWARE "Kagera uHTTP Daemon 1.4"
#define SERVER_SOFTWARE "Kagera uHTTP Daemon 1.41"

struct mime_entry {
char* ext;


Зареждане…
Отказ
Запис