WebGet & WebPost Utilities
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 

44 wiersze
773 B

CC = gcc
CFLAGS = -O2 -s -D_GNU_SOURCE
LDLIBS = -lcyassl -lm
PREFIX =
BINDIR = $(PREFIX)/usr/bin
ifeq ($(CROSS_BUILD), 1)
DEFS:=-DCROSS_BUILD
else
DEFS:=
endif
all: webget webpost
@echo "All done!"
webget: webget.o libweb.o
$(CC) $(CFLAGS) $(LDLIBS) webget.o libweb.o -o webget
webpost: webpost.o libweb.o
$(CC) $(CFLAGS) $(LDLIBS) webpost.o libweb.o -o webpost
webget.o: webget.c
$(CC) $(CFLAGS) $(DEFS) -c webget.c
webpost.o: webpost.c
$(CC) $(CFLAGS) $(DEFS) -c webpost.c
libweb.o: libweb.c
$(CC) $(CFLAGS) $(DEFS) -c libweb.c
install:
mkdir -p $(BINDIR)
cp webget $(BINDIR)
cp webpost $(BINDIR)
@echo "All done!"
uninstall:
@rm -f $(BINDIR)/webget
@rm -f $(BINDIR)/webpost
@echo "All done!"
clean:
rm -f webget webpost *.o
@echo "All done!"